ZÁZNAM INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
E-shop

 

 

 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa JEANS STAR s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 50 888 960
Obec a PSČ 072 31 Vinné
Ulica a číslo Vinné 525
Štát Slovenská republika
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) Peter HANZLÍK
Zástupca prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný a jeho IČO, sídlo a štatutárny orgán  
Počet oprávnených osôb  

 

 

 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných údajov Fakturovanie, objednávky
Právny základ spracúvania osobných údajov Zmluvný vzťah
Okruh dotknutých osôb Záujemcovia o kúpu tovaru

Reklamácie tovaru

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah) Meno, priezvisko a titul,

kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy,

miesto dodania tovaru, číslo bankového účtu klienta – fyzickej osoby

Označenie bezpečnostných opatrení Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa GDPR

 

 

 

 

 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Poskytovanie osobných údajov

Tretie strany (prípadne okruh tretích strán) Právny základ
Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok

Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z.

Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Iný oprávnený subjekt Zákon č. 18/2018 Z.z. – o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679

Sprístupňovanie osobných údajov

Okruh príjemcov Právny základ
   

Zverejňovanie osobných údajov

Spôsob zverejnenia Právny základ
   

Cezhraničný prenos osobných údajov

Tretia krajina Právny základ
   

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
13. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… …………………………………………………

Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa Dátum, meno a podpis

štatutárneho orgánu prevádzkovateľa

Shopping cart

0

Žiadne produkty v košíku.